For å overholde krav iht. Hvitvaskingsloven må vi avklare hvorvidt du som kunde er en PEP, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

A.  Hva menes med PEP?
Med PEP menes en fysisk person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

 • statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • medlem av nasjonalforsamling
 • medlem av styrende organ i politisk parti
 • medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

B.  Nært familiemedlem til PEP
Dersom du er nært familiemedlem til en PEP, som definert under, vil du regnes som en PEP:

 • Ektefelle, registrert partner eller samboer
 • Barn
 • Barns ektefelle, registrert partner eller samboer
 • Forelder

C.  Kjent medarbeider til PEP
Dersom du er kjent medarbeider til en PEP, som definert under, vil du regnes som PEP dersom du er kjent for å:

 • være reell rettighetshaver* i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med en PEP
 • ha nær forretningsforbindelse med en PEP
 • være eneste reelle rettighetshaver* i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige PEP

* En reell rettighetshaver defineres som en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av (jf. hvitvaskingsloven § 2).